Conținut:

Fișier Descriere Descărcări
pdf HCL NR.1 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 49
pdf HCL NR.2 -INCHIDEREA EXERCITIULUI BUGETAR 46
pdf HCL NR.3- UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR 55
pdf HCL NR.4 APROBAREA RETELEI SCOLARE 2022-2023 54
pdf HCL NR.5 APROBARE PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 50
pdf HCL NR.6 APROBARE PAAR 54
pdf HCL NR.7 APROBAREA BURSELOR SCOLARE PT. ANUL 2021-2022 52
pdf HCL NR.8 REVIZUIRE SI APROBARE ROF UAT.doc (1) 51
pdf HCL NR.9 APROBAREA SERVICUIULUI PRECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA CAINILOR 54
pdf HCL NR.10 APROBARE OBIECTIV DE INVESTITII LOC DE JOACA PT. COPII 48
pdf HCL NR.11 APROBARE BUGET LOCAL 49
pdf HCL NR.12 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 49
pdf HCL NR.13 privind actualizarea suprafetei imobilului intravilan situat in CV 17 P279 57
pdf HCL NR.14 Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Infiintare sistem distributie gaze naturale in comuna Gemenele 56
pdf HCL NR.15 Shimbarea amplasamentelor unor loturi de teren 51
pdf HCL nr.16 prinind radierea debitelor, reprezentand amenzi contraventionale 49
pdf HCL NR.17 aprobarea lucrarilor de executie si a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie „Asfaltare drum cimitir, comuna Gemenele, judet Braila” 48
pdf HCL NR.18 aprobarea lucrarilor de executie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Balastare drum cimitir, sat Gavani, comuna Gemenele, judet Braila” 48
pdf HCL NR.19 APROBAREA ASOCIERII COM. GEMENELE CU CJB PT OBIECTIVUL ASFALTARE DRUM CIMITIR 50
pdf HCL NR.20 privind insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa 53
pdf HCL NR.21 PRESEDINTE DE SEDINTA 52
pdf HCL NR.22 RECTIFICARE BUGET 53
pdf HCL NR.23- acordare mandat special 2022 - UAT Gemenele 55
pdf HCL NR.24 - aprobare Act Aditional nr.25 51
pdf HCL NR.25 RADIERE DEBITE 50
pdf HCL NR.26 RECTIFICARE BUGET 55
pdf HCL NR.27 PRIVIND aprobarea retragerii Comunei Gemenele, din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică ,,Brăila Gaz 53
pdf HCL NR.29 ALEGERE PRESEDINTE SEDINTA 50
pdf HCL NR.30 VALIDARE DISPOZITIE 45
pdf HCL NR.31 RECTIFICARE BUGET 47
pdf HCL NR.32 alocarea de fonduri banesti pentru organizarea Sarbatorilor de iarna si Pomul de Craciun, copiilor prescolari si scolari 48
pdf HCL NR.33 STABILIRE IMPOZITE SI TAXE 50
pdf HCL NR.35 APROBARE BURSE SCOLARE 2022-2023 49
pdf HCL NR.36 aprobarea declararii starii de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice 51
pdf HCL NR.37 aprobarea Actului Adițional nr. 12022 la Contractul de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Judeţul Brăila 49
pdf HCL NR.38 aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri locale, in sat Gemenele si Gavani, comuna Gemenele, judetul Braila”, 52
pdf HCL NR.39 privind valorificarea prin vanzare a unui bun 51
pdf HCL NR.40 aprobarea Actului Aditional nr. 22022 la Contractul de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Judeţul Brăila 48
pdf HCL NR.41 RECTIFICARE BUGET 46
pdf HCL NR.42 aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “AMPLASARE PARC FOTOVOLTAIC, UAT COMUNA GEMENELE, JUDETUL BRAILA 49
pdf HCL NR.43 RECTIFICARE BUGET 46
pdf HCL NR.44 avizarea documentelor necesare atribuirii ”Contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deşe 49